آرشیو

 87شهریورچتر بگیرم(خاربافترس  

شنيدن

 

 

 

 مرداد87برودری دوزی-قدم زدن در تعطیل 

  

 

 

شنيدن

 

 

  

 

  

 

 

 تیر ?7شاعر ساخته صدا ندارد! 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

  

 

  

 

 

 خرداد ۸٧حرف ِاضافه موقوف!سد باز می کنیم! 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

شنیدن

 

 

  

 

  

 

  اردیبهشت ۸٧
مستند:جاپایی که پلک می زند

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  فروردین ۸۵
حالا به هار !

 

  

 

  

 

 

 اسفند ۸۶نو بازی های کهنه بازار (روانی های زمین گیر)!سرخ و سیاه من که می تواند سبز آبی زرد یا که رنگ دیگری باشد باشد؟ 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 اسفند ۸۴سنجه 

  

 

  

 

  بهمن ۸۶
دیوانگی ِمن بافته ی زنجیری(باز این چه شورش است )!

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 بهمن ۸۴شاید ... !از مرده ها 

  

 

  

 

 

 دی ۸۶هان ای دل عبرت بین ( دیدم که حفره دارد نگاهم می کند )!این ه ه ه ه ه ما ما ما ما ما مانی نی نی نی 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  امرداد ۸۴
گپی با شاعر

 

  

 

  

 

  آذر ۸۶
روشنانگی

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  خرداد ۸۴
بازی ها

 

  

 

  

 

 

 آبان ۸۶جان + نان = جانانمرگ در لندن بر لندن! 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  اردیبهشت ۸۴
!

 

  

 

  

 

 

 مهر ۸۶رویا در کوپه های قطاری که بر به کجا می گردد ؟هیولا در آسمان ِ شبانه! 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  اسفند ۸۳
نامه

 

  

 

  

 

 

شهریور ۸۶این قفل که مرا می خندد !بفرما یک لیوان حرف!پنجک! 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 آبان ۸۳...هیچ! 

  

 

  

 

 

 امرداد ۸۶وردی بخوان دعایی!سه سین در دهان ِفلاخن! 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  خرداد ۸۳
...

 

  

 

  

 

 

 تیر ۸۶شکل ِ تازه ی کلاغ!دویدن ِدیوانه بر لبِ چاه!بذزافشانی در مزرعه ی تاریک 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 فروردین ۸۳
سلام!سلام!

 

  

 

  

 

 

 خرداد ۸۶خروس جنگی!لاک از پشت می رود!چرخ وفلاکشهری که نیست 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 آذر ۸٢سلام!گاس این یا اون؟ 

  

 

  

 

 

 اردیبهشت ۸۶این هم کتیبه ی من (سنگی برگوری)!چیزی همیشه در چیزیدر به دریشنا در خواب ِ ولرم! 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  آبان ۸٢
مادر متن

 

  

 

  

 

 

 فروردین ۸۶یکی بیاید دست مرا بگیرد بگوید ادامه چه طور ؟پینوکیو در دهان ماهی!تا چه درویشی کنیم!1+12 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  شهریور ۸٢
نفس!هوا!

 

  

 

  

 

 

 اسفند ۸۵بشنو و بهانه مگیر!مانیفست ِاسب!منم منم بز بزها!جوجه هایی که در کلاف 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  امرداد ۸٢
علیه سنت!

 

  

 

  

 

 

 بهمن ۸۵برویم ؟از برجی که برای افتادناین فریاد واقی ست ؟پنج +ده در آینه 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 تیر ۸٢گفتار اندر باب بلوط!ابهام!ببر! 

  

 

  

 

 

 دی ۸۵یک درامِ انفرادی ( جوانی کجایی ؟)!نشستن در اگردر یک افق ِ کمی تا حدودی ابری! 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 خرداد ۸٢همین حالا!از دیوانه!امان از این!سلام!سلام! 

  

 

  

 

  آذر ۸۵
زخمی که سفید لای استخوان

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  اردیبهشت ۸٢
توبیوگرافی ( از خود ِخودم!)

 

  

 

 &n

/ 0 نظر / 13 بازدید