باران این روزها

های های هوا یا ما ؟ هستی های آب خورده باد آورده ! کمی بیشتر ازخودمان اگر ... حیف که همین هم نیستیم ! و نیستیم شجاع جسور نترس ... و شبیه همین ها . در دست  کسی هستیم که توی کثیف می لولد می جوید می موید . سری تراشیده طلب داریم از تیغی که دلش  لک برای بریدن همیشه می زند .

/ 14 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهدی حسين زاده

اقای فلاح سلام بايک مقاله / شاعر از باران مگو بباران/ به روز هستم

پاسخ مهدی حسين زاده به مهرداد فلاح

اقای فلاح من در ان مقاله نظرم را واضح گفته ام حال سوالهای من ۱.جا يگاه و وجوه زيبايی شناسيک شعر ۷۰با توجه به متون پيش از خود/از رودکی تا به امروز / با در نظر گرفتن سير تاريخی ژرف ساخت های زبانی در کجا قرار ميگيرد ۲.ايا دفور ماسيون زبان برای رسيدن به نحوی تازه تر نيست ۳.در شعر-گرافيک های جديدتان شاعرانگی متن چگونه کنشمند ميشود

احسان مهديان

سلام آقای فلاح زبان متون شما به مخاطب اين فرصت را می دهد که پتانسيل تازه ای را کشف کند. دوست داذم اين نوع نوشتن رو و نکنه ... سربزن بهم .هجوووووووووووووووووووووووووووووووم

مهرداد

حسن زاده عزیز! این سوال ها را ببر نزد آینه ببین چه می گوید.

مهدی حسين زاده

مهرداد عزیز ایکاش به سوالهایم جواب میدادی ـ سوالهایی که مدتهاست دغدغه ذهن من است - از همان سالهای پر تب و تاب مقالات و شعر های شما ودیگر هفتادی ها که در نشریات جمع تازی!! میکردید من همیشه به این سوالها فکر میکردم وحتی رودررو{کتابفروشی علی اموخته}با هم حرف زدیم و شما در جواب من که پرسیدم:ایا به نظر شما شعر ۷۰ماندگار خواهدشد؛گفتید:در این مورد شک نداشته باش.... حالا دیگر شکی برایم باقی نمانده است مهرداد عزیزم سوالهایی که از تو پرسیدم در قالب تئو ری قابل طرح وبحث است مرا به ايينه حواله مکن سیب را نشانم بده

مهرداد

حافظه ام این روز ها خوب کار نمی کند . اما آینه... آینه ای دارم که از آن رو بر می گردانند. چه بگویم؟ به نظرم وقت این جور سوال های گنده خیلی وقت است که گذشته. به شعر و شاعر زنده ای بند اگر کنیم به گمانم بهتر باشد... نباشد!!

پاسخ مهدی حسين زاده به مهرداد فلاح

مهرداد عزيز فضای وبلاگ محيطی است برای تعامل وگفتمان وتصور ميکنم بتوان با نگاهی به پشت سر جريان ديروز وامروز شعر ايران را بررسی نمود نقاط ضعف و قوت ان را بازنگری کرد چرا که امروز بيش از پيش شعر ما نيازمند خانه تکانی است شما خودت تحليل مينويسی نقد کار ميکنی اين نيازرابهترميفهمی.ديشب به تيرداد نصری همين را ميگفتم که نيازشعر امروز دوباره نگری است(چه در حوزه ی پراتيک چه تئوريک).دومين موضوع بحث من و تيرداد روی شينمای عبدرالرضايی و تحليل او/کروکی شعرهای من را درد ميکشد/بود.برخی موارد که او در ان تحليل به انها پرداخت مورد قبول من نيست و صحبت ها يش هم قانعم نکرد.از اينرو قرار شد پرسش وپاسخی بين من و او روی این نقدوکتاب شینما ونیز جریان شعر تا به امروزصورت بگیرد که در وبلاگم درج خواهد شد. لزا از شما(مهردادفلاح)-بهزادزرين پور-حافظ موسوی بهزاد خواجات-علی عبدرالرضايی-پگاه احمدی گرانازموسوي و ديگردوستان شاعردعوت ميکنم که دراين مصاحبه هاشرکت کنند.سعی خواهد شد -به دور از مسائل حاشيه ای-روی متن متمرکز شويم

مهدی حسين زاده به مهرداد فلاح (ادامه صحبت)

انفعال شعر امروز ایران نیاز به خونی تازه دارد واین راه جز با تعامل ونگاهی همه سویه وخوانشی دوباره از مسیر طی شده میسر نیست .شما و دوستان دیگرکه در بطن کار بوده اید-به عقیده ی من -چالشهای امروز را بهتر درک میکنیدونظراتتان به یقین سازنده خواهدبود.البته نیاز به صبروحوصله هم هست تا کارهای جدیدتر هم شنیده شود در مجلات ونشریات تابا نگاهی وسیعتر/این جریان/مورد بررسی قرارگیرد.به عنوان نمونه شعر های تازه ی شمادر"عصرپنجشنبه"که شکلی تلفیقی از گرافیک وشعراست و کارهای دیگردوستان مجال بسیارخوبی برای پیشنهاددادن و گفتمانی اصولی است.

بی ملاحظه می ترکد بمب

خنده ی دندانی چند بر لب پياده رو