این خانه

در ِ این خانه قفل است

نه از بیرون کسی به درون می آید

نه از درون به بیرون می رود

و ما که در این خانه ایم

تنها از این اتاق به آن اتاق می رویم

از این واژه

            به آن واژه !

/ 1 نظر / 17 بازدید
ali

اگه کسی تلفن کرد من نيستم -چون يه چيزی زير پوستم رفته می گه دروغ بگو البته به خودم -چون کسی به من زنگ نميزنه بخاطر اينکهمن يه موش خوردم ملت ازم ترسيدن-----چاکر آقا مهرداد